Brandwerende Poorten Attest  thumbnail

Brandwerende Poorten Attest

Published Aug 01, 23
3 min read

BrandslangenALL FIRE SECURITY

Risquons-Toutsteenweg 536, 7700 MOESKROEN
+32 (0)56 42 32 29
Klik hier voor meer

§ 2. Verhoogde tribunes Zowel aan de voor- en achterzijde als zijdelings, zijn verhoogde tribunes, voor zover niets anders het vallen belet, voorzien van een borstwering, uitgevoerd zoals beschreven in het punt 4. 5., § 1 van deze bijlage. Vooraan de tribune mag de borstwering worden verlaagd tot 1 m, mits volgende voorwaarden zijn vervuld : a) de borstwering heeft bovenaan een breedte van 15 cm;b) de afstand tussen deze borstwering en de 1ste rij zitjes of seats bedraagt minstens één doorgangseenheid.De hoogte van de drangleuning bedraagt minimaal 1 m en maximaal 1,20 m, te meten vanaf de neus van de trap die zich onmiddellijk achter de leuning bevindt - Opmaak Risicoanalyse. Op de nieuwste staantribunes bedraagt de hoogte van de drangleuningen minstens 1,10 m te meten vanaf het loopvlak waar de toeschouwers zich bevinden die zich van deze drangleuningen bedienen. Risico Analyse Brandpreventie.

Gradins - helling Voor de nieuwe en nieuwste tribunes moet de hoogte van de gradins tussen 15 en 20 cm zijn. Deze hoogte kan men optrekken tot 25 cm voor de 2 bovenste gradins. Leveranciers Zwenkbare Brandhaspels. De diepte van de gradins moet minstens 35 cm bedragen. De hellingsgraad van de als staanplaats uitgeruste hellingen mag de 10 % niet overschrijden.

2, § 1, 5°, 6e lid van deze bijlage. Voor wat betreft de brandweerstand moeten ze voldoen aan het punt 6 - Techniekers Brandblussers. 2.4° van deze bijlage. § 2. De modaliteiten betreffende de plaatsing en de algemene veiligheid van de tijdelijke tribune worden in overleg met de hulp- en interventiediensten bepaald (Webshop Blusdekens). De opstelling van de tijdelijke tribune en de aldus bijkomende toeschouwerscapaciteit worden ingepast in een aangepast intern noodplan dat wordt opgemaakt voor het stadion waar de tijdelijke tribune wordt geplaatst.De organisator die gebruik wenst te maken van een tijdelijke tribune, stelt de Voetbalcel tenminste 10 werkdagen voorafgaandelijk aan de dag van de plaatsing van de tribune per aangetekend schrijven op de hoogte van de datum van de plaatsing. Gasdetectie. Dit schrijven wordt vergezeld van een dossier dat de plannen en de gegevens inzake grondmechanica, stabiliteit, kunstmatige en veiligheidsverlichting en alle andere gegevens bevat, noodzakelijk voor een correcte inschatting van de omstandigheden inzake de veiligheid en evacuatie.

Sentek Mini Rookmelder 10 Jaar - All Fire Security

§ 4. Aan de overeenkomst, bedoeld in artikel 5 van de wet wordt een bijlage gevoegd, ondertekend door alle betrokken partijen, met alle wijzigingen op basis van de plaatsing van de tijdelijke tribune. Deze bijlage wordt, samen met de schriftelijke aankondiging van de plaatsing, overgemaakt aan de Voetbalcel. § 5. Instelbaar Detectieniveau Gas.

4 van de norm NBN EN 13200-6 : 2006 en alle van toepassing zijnde veiligheidsvereisten in dit besluit en deze bijlage zijn nageleefd. Dit attest wordt opgesteld door een expert zoals bedoeld in artikel 4, § 1, 2° van dit besluit (Gecertificeerde Brandwanden). Een afschrift van dit attest wordt onmiddellijk na ontvangst door de organisator aan de Voetbalcel en de burgemeester van de gemeente waar het stadion gelegen is, overgemaakt.

  1. Compartimentering en supportersscheiding § 1. Compartimentering De compartimenten worden met een logisch volgende referentie aangeduid. § 2. Scheiding tussen supporters 1° De scheidingen tussen supporters mogen het zicht van de toeschouwers op het speelveld niet belemmeren. 2° Voor de nationale en internationale voetbalwedstrijden is, met uitzondering van artikel 10bis van de wet, een scheiding voorzien tussen de supporters van de thuisploeg en die van de bezoekende ploeg.Verticaal opgetrokken vaste scheidingen tussen supporters van de thuisploeg en de bezoekende ploeg kunnen op een hoogte van 1,10 m een drukkracht opvangen van 3k, N/lopende meter, en dit in beide richtingen - Autonome Gasdetectoren. In de nieuwe en nieuwste tribunes kunnen alle andere verticaal opgetrokken vaste scheidingen tussen supporters op een hoogte van 1,10 m een drukkracht opvangen van 2,5k, N/lopende meter, en dit in beide richtingen.

3° De proeven die plaatsvinden bij het bepalen van de weerstand van de verticaal opgetrokken vaste scheiding, worden uitgevoerd met een proefbelasting van 20 % bovenop de theoretisch vereiste kracht. 4° Verticaal opgetrokken vaste scheidingen tussen supporters van de thuisploeg en de bezoekende ploeg, al dan niet gedeeltelijk opgetrokken uit baksteen of gelijkaardig metselwerk, zijn verboden. Intern Noodplan.

Latest Posts

Bezoek De Website

Published Aug 02, 23
4 min read